سخنان بزرگان درباره ی راز و رازداری

چگونه انتظار دارید كه به اسرار جهان پی ببریم و چیزی بفهمیم، در صورتی كه هنوز نتوانسته ایم دریابیم كه فهمیدن یعنی چه؟((؟))  

شاید مانند كودكی باشیم كه در كنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می كند، اما بی خبر از آنیم كه دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیكران در مقابل دیدگانمان وجود دارد كه در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.((آیزاك نیوتن))  

راز اینكه سخنان كمتر كسی بر دل می نشیند این است كه هر كس به آنچه خود می خواهد بگوید بیشتر می اندیشد تا به آنچه دیگران می گویند.((لارشفوكولد))  

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مكن.((بنجامین فرانكلین))  

خطرناكترین دوست ما عزیزترین دوست ماست؛ زیرا رازهای ما با اوست.((؟))  

كسی كه می خواهد رازی را حفظ كند باید این واقعیت را كه رازی دارد، پنهان كند.((گوته))  

از نزدیكی با كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، بپرهیز.((افلاطون))  

مشورت با هزار کس کن و راز خود به یکی مگو.((دهخدا ))  

اسرار شخص، حال زندانیان را دارد كه چون رها شوند، تسلط بر آنها غیر ممكن است.((آرتور شوپنهاور))  

اگر خواهی رازت به جای خود ماند، راز نگهدار باش.((؟))  

به دوست خود راز دل مگو كه او نیز به دوست خود گوید.((؟))  

اگر اسرار خود را به زن لال هم بسپاری، فاش می شود.((مثل انگلیسی))  

راز تو برده توست، ولی وقتی كه آن را فاش كردی تو برده رازت هستی.((؟))  

رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون.((؟))  

هر چیز را كه نگهبان بیشتر بود استوارتر گردد، مگر راز كه نگهدار آن هر چه زیادتر باشد آشكارتر گردد.((افلاطون))  

هر كس كه به راز دیگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشاید مانند آن است كه به خیانت و فساد آلوده شده است.((؟))  

زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ كنند، ولی به یكدیگر می گویند تا در حفظ آن شریك باشند.((داستایوسكی))  

كلید رازهای بزرگ در ژرفای كمی نیست.((ارد بزرگ))  

انسان بزرگتر از یك جهان و بزرگتر از مجموعه جهان هاست. در اتحاد جان با تن، رازی بیش از راز آفرینش جهان نهفته است.((هنری گیلر))  

در هر سرنوشتی، راز و اندیشه ای نهفته است.((ُارد بزرگ))  

یكی از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است كه بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی كنید كه صادقانه می خواهید، نه آنچه كه فكر می كنید شاید بتوان به دست آورد.((كاترین پاندر))  

كسی كه می ماند و نمی پرد، به یك راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.((اُرد بزرگ))  

عشق رمز بزرگی است.((افلاطون))  

راز شاد زیستن در دوست داشتن است.((جی دونالد والترز))  

راز شادی در مهر ورزیدن است.((جی دونالد والتر))  

رمز و اساس كار، دانستن تفاوت بین حركت و جهت است.((؟))  

زندگی یك معما نیست، یك راز است. می توان پاسخی برای معما یافت، اما راز به گونه ای است كه هرگز نمی توان پاسخی بر آن یافت.((اشو))  

رمز كامیابی در این است كه بر توانایی های خود تكیه كنید و آنها را بپرورانید.((جان ماكسول))  

رمز برخورداری از نگرش خوب، داشتن شوق به تغییر است.((جان ماكسول))  

راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغتمان است كه آن را با فكر كردن در مورد خوشبختی و بدبختی می گذرانیم.((جرج برنارد شاو))  

زندگی و وجود ما سراسر راز و معما است كه ما قادر به درك و فهم آن نیستیم.((دیل كارنگی))  

آدمی برای این خلق نشده كه به رموز عالم حیات پی ببرد، بلكه برای زندگی كردن در آن خلق شده است.((سانتا هانا))  

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است.((بنجامین دیزرائیلی))  

بیش از هر چیز دیگری، آمادگی، رمز و راز پیروزی است.((هنری فورد))  

قلب شما در سكوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند كه آوای چنین شناختی را كه بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.((جبران خلیل جبران))  

دقت و تمركز، رموز عملكرد عالی هستند.((برایان تریسی))  

گناه افشا شدن یك راز به گردن كسی است كه اولین بار آن را به دیگری سپرده است.((كنكور))  

فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است.((سقراط))  

راز قدرت حقیقی در این است : با تمرینِ مداوم یاد بگیرید كه چگونه توانایی های خود را هدر ندهید و در هر لحظه آنها را بر یك نقطه متمركز كنید.((جیمز آلن))  

انجام كاری كه براستی از آن لذت می برید رمز عملكرد عالی است.((برایان تریسی))

من سادگی را شعار خود كرده ام؛ موسیقی نباید مانند دانش های اسرار آمیز باشد.((تاملن))  

تا راز این نكته را درنیابی كه: "بمیر تا زنده شوی"، میهمان گمنامی در سرزمین ظلمت بیش نخواهی بود.((گوته))  

گاه خاموشی، بهتر از سخن، از راز دل خبر می دهد.((گوته))  

راز اضطراب و اندوه مدام در به زبان آوردن همه چیز است.((آرتور شوپنهاور))  

رازی را كه نهان خواهی، با كس در میان منه.((سعدی))  

رمز فراوانیِ نعمت، تمركز نكردن بر آن چیزی است كه نیستی. اندیشه هایت را به سمتی سوق بده كه تمام آنچه را هستی و باید باشی، درك كند.((وین دایر))  

رمز سعادت در انجام آرزوها نیست، بلكه در آرزو برای انجام چیزهایی است كه باید صورت گیرد.((جیمز.ام باری))  

در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است.((ارد بزرگ))  

دیروز تاریخ است، فردا راز است، امروز یك هدیه است.((دالایی لاما))  

هر بدی می توانی به دشمن نرسان كه ممكن است روزی دوستت گردد و هر رازی داری با دوستت در میان نگذار كه ممكن است روزی دشمنت گردد.((سعدی))  

رؤیا تنها یك ارتباط ( شاید یك ارتباط رمزی ) نیست، بلكه یك كوشش زیبایی شناسی و یك بازی قوه ی تخیل است و این بازی به خودی خود دارای ارزش است.((میلان كوندرا))  

راز خوشبختی در این است كه كاری را كه ناگزیر از انجام آن هستید دوست بدارید.((هاكسلی))  

ادبیات، راز پنهانی تمدن و شعر، راز پوشیده ی آرزوها است.((ویكتور هوگو))  

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند.((لودویگ وان بتهوون))  

خواندن كتابهای خوب، تفكر در راز آفرینش، همنشینی با دوستان و گردش در طبیعت برای خوشبختی ما كافی است.((جان راسكین))  

راز زندگی این است كه بفهمیم هر روز، یك معجزه است.((پائولو كوئیلو))  

حافظه، آفریده ای هوس باز و خودكامه است. هرگز نمی توانید بگویید كه از كرانه ی دریای زندگی چه سنگ ریزه ای را بر می گیرد و در گنجینه ی خود نگاه می دارد یا كدام گل ناشناخته ای را از مزرعه می چیند و به عنوان رمز اندیشه هایی كه در اعماق قرار گرفته اند و روزی اشك به چشم می آورند نگاه می دارد و با این همه شك ندارم كه مهمترین چیزها آنها هستند كه بهتر به یاد می آیند.((هنری وان رایك))  

شكنجه ها عشق به شما روا می دارد تا به رازی كه در دلهایتان نهفته است پی برید و بدین وسیله جزیی از حیات باشید.((جبران خلیل جبران))  

رمز پیروزی در دانش و توانمندی نهفته است، نه در بخت و اقبال.((مایكل همر))  

كشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمانها به شمار می رود؛ زیرا با بهره گیری از فرصتها نتایج سودمندی به دست می آید، در حالی كه با حل مسئله فقط وضعیت به شكل عادی باز می گردد.((پیتر دراكر))  

راز پیشرفت در آغاز كردن است. راز آغاز كردن در آن است كه وظایف سخت و پیچیده ی خود را به وظایف كوچكی كه قابل مدیریت كردن باشند، بشكنید و سپس از نخستین آنها آغاز كنید.((مارك تواین))  

راز موفقیت در این است كه بتوانیم ایده های دیگران را كسب كنیم و به مسائل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم.((هنری فورد))  

راز موفقیت آن است كه شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید.((مارك تواین))  

بالاترین رمز كامیابی اینست كه انسان چیزی بگوید و كاری بكند و چیزی را بخواهد كه دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی كنند و نمی خواهند، یا در گفتن و كردن و خواستن آن تردید دارند.((سعید نفیسی))  

راز موفقیت در زندگی را تنها افرادی آموخته اند كه در زندگی موفق شده اند.((جان كولینز))  

قبل از هر چیز دیگر، آماده شدن راز موفقیت است.((هنری فورد))  

رمز پیروزی، اراده است.((روبرتسون))  

راز موفقیت این است : هدف را بی وقفه دنبال كنید.((آنا پاولو فا))  

ابلیس مانند نیكخواهان پیش می آید؛ ابتدا عهد و پیمان می گیرد، سپس راز می گوید.((فردوسی))  

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش؛ رمز زندگی همین است.((مولیر)) 

راز اندوختن خرد، یكرنگی و بخشش است.((اُرد بزرگ))  

راز بزرگ زندگی در شكیبایی است و نباید برای یك آینده مبهم، زمان حال را بر خود تلخ كرد.((ژان داوید))  

هیچ چیز عوض نمی شود! شما دیدتان را عوض كنید؛ رمز كار این است.((كالوس كاستاندا))  

راز جوانی من در این است كه هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم.((سولون))  

نمی توان امید داشت كه آدم های كوچك رازهای بزرگ را نگاه دارند.((اُرد بزرگ))  

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است. نكته فراموش شده جهان اندیشه، تعریف درست این حالتها است.((اُرد بزرگ))  

راز خوشبختی در این است كه بدانید دیگران دلیل خوشبختی شما هستند.((لرد تنیسون))  

راز برتری، بزرگی، افتخار و شهرت در خدمت به دیگران است.((برایان تریسی))  

راز شاد زیستن، دوست داشتن چیزی است كه انجام می دهید.((آندره میتوس))  

زندگی رازی بی پایان است، از این رو كسانی كه از دانش سرشار هستند، از زندگی محرومند.((اشو))  

موسیقی نیروی حیات بخشی است كه به گونه ای اسرار آمیز، خاطره های فراموش شده دورترین روزهای زندگی را در قلبها بیدار می كند.((چارلز رابرت داروین))  

راز زندگی در بخشش است؛ سخاوت به زندگی انسان معنا می بخشد.((آنتونی رابینز))  

افراد قوی، رمز نفوذ در دیگران را می دانند.((آنتونی رابینز))  

پی بردن به اسرار اتم برای من آسانتر از درك مكنونات [ =نهان داشته های ] یك زن است.((آلبرت انیشتین))  

دلهایتان اسرار روزها و شبها را در سكون و آرامش می‌شناسند.((جبران خلیل جبران))  

راز معنوی زمانه، آگاه بودن از كاری است كه هم اكنون انجام می‌دهید.((ورنون هوارد))  

همه ی تردیدها و بلاتكلیفی‌ها، فراخوان ویژه‌ی زندگی برای ورود به هر چیز تازه‌ی پر رمز و راز است.((گای فینلی))  

شما یك ستاره را به دو دلیل می‌نگرید: برای آنكه درخشان است و برای آنكه نفوذناپذیر است. نزدیك به خود درخشندگی‌ای دلنوازتر و رازی بزر‌تر دارید و آن، زن است.((ویكتور هوگو))  

چه موهبت بزرگی است، داشتن یك دوست با قلبی رازدار؛ چرا كه می‌توانید با خیال آسوده، همه‌ی اسرار خود را در قلب او دفن كنید.((سنكا))  

راز شادمانی در انجام دادن كاری نیست كه شخص دوست دارد، بلكه در دوست داشتن آن كاری است كه انجام می‌دهد.((جی . ام . بری))  

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امكان گسترده باشند. بگذارید واكنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی كه به آنها دلبستگی دارید، به جای دشمنانه بودن، تا حد امكان دوستانه باشد.((برتراند راسل))  

راز شادمانی در این است: هنگامی كه دیگران بر دشواریهای خود می‌افزایند، شما فراوانی‌هایی را كه در دست دارید برشمارید.((ویلیام پن))  

با طبیعت همگام باشید، زیرا راز او بردباری و شكیبایی است.((رالف والدو امرسون)) 

مردم هر زمان می اندیشند كه می توانند كاری را انجام دهند، به راستی فوق العاده می شوند. زمانی كه خود را باور می كنند، نخستین راز كامیابی را به دست می آورند.((نورمن وینسنت پیل))  

ایمان، دانستن راز جهان هستی نیست، بلكه باور پابرجا به این امر است: رازی وجود دارد كه باشكوه تر از ما است.((خاخام دیوید ولپ))  

رمز و راز دستیابی به دارایی و فراوانی، آن است كه ذهن را بر آنچه ندارید، متمركز نكنید و از هر فرصتی برای شكرگزاری و سپاسداری از آنچه كه دارید بهره گیرید.((وین دایر))  

رمز كامیابی، داشتن پشتكار و دلیری، با وجود ناكامی ها است.((زیگ زیگلار))  

دنیا پر از شادی است، اگر، هر چه پیش آید انسان بپذیرد. تنها راز كامیابی در این است كه انسان چشم داشت زیادی نداشته باشد.((جین وبستر))  

رمز تصمیم گیری های بهتر این است كه باور كنم سزاوار وضعیت بهتری هستم و سپس برپایه ی این باور، عمل كنم.((اسپنسر جانسون))  

راز كامیابی این است كه آنچه را انجام می دهید، برای دیگران جالب توجه كنید. خود، دوستدار باشید، دیگران نیز دوستدار خواهند شد.((فلورانس اسكاول شین))  

كامیابی، راز نیست، نظام [ =سامانه ] است.((فلورانس اسكاول شین))  

چه بسا انسان، كسی را از كُنه قلب دوست بدارد، ولی از درك رازهای درونی وی درمانده باشد و به راستی نمی داند شریك زندگی و یار دلبند او چه می خواهد.((جك كانفیلد))  

راز كامیابی، پرسیدن و خواستن است.((جك كانفیلد))  

شما ناگزیر از خواستن هستید. خواستن و پرسیدن، یكی از نیرومندترین رازهای كامیابی و خوشبختی است كه تاكنون نسبت بدان كوتاهی شده است.((پرسی راس))  

اگر بتوانید خودتان را باور كنید، بزرگترین راز زندگی را آموخته اید.((پیتر مك ویلیام)) 

آرام ساختن ذهن و توان دور كردنِ پریشانی ها و نگرانی ها از آن، هنری است كه چه بسا رمز انرژی بالای انسان های بزرگ بوده است.((جی.ای.هدفیلد))  

راز استادكاری در این است كه هنرمند از واسطه ی هنریش تا حد امكان بهره برداری كند و آن را به زیر فرمان و خدمت اراده ی خود درآورد، بدون اینكه اراده ی واسطه ی هنری را به كرداری برخلاف طبیعت اش وادار ساخته باشد.((اریك نیوتن))  

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.((آندره موروا))  

بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.((آندره موروا))  

رازداری نقشی است كه حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف [ =شادمانی ] آمیز است.((آندره موروا))  

سر و راز، روح كارها است.((ریشیلیو))  

راز اینكه انسان را دوست بدارند، این است كه او دوست بدارد.((آندره موروا))  

رمز پاس داشتن چابكی و نرمی و ظرافت آن است كه انسان هیچ گاه ورزش را ترك نكند.((آندره موروا))  

درك احساس یك راز دشوار است. مثل اینكه كسی ناظر كشتاری باشد و همزمان به درگیری های بی اهمیت اجتماعی بیندیشد، یا هنگام تماشای سنگی كوچك بر سطح خیابان، هیچ تصویری جز هستی خود را دامن نزند.((فرناندو پسوا))  

اگر انسانها بخواهند درباره ی اسرار زندگی كاوش كنند، اگر می توانستند هزاران پیچیدگی را احساس كنند كه جزء جزء رفتار روان را گوش می ایستد، هرگز رفتاری پیشه نمی كردند و حتا دیگر نمی زیستند.((فرناندو پسوا))  

در نثر، لطافت لرزانی وجود دارد كه بازیگری بزرگ با آن كلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درك آفریدگان مبدل می كند.((فرناندو پسوا))  

اكنون راز پرورانیدن برترین كسان را در می یابم، باید كه در هوای آزاد نشو و نما كرد و با زمین خورد و خفت.((والت ویتمن))  

شاد بودن، رمز و رازی دارد و این راز، قدرشناسی [ =سپاسداری ] است؛ این راز، سپاسگزاری است؛ این راز، شمردن روزی هایتان است.((دیوید لئونارت))  

خردمند، استوارانه سكوت می‌كند و می‌تواند دنیایی رمز و راز را نزد خود نگاه دارد. گنجایش و منش چنین افرادی ستودنی است.((بالتازار گراسیان مورالس))  

دیوانه‌وار عاشق شوید؛ این همان راز زندگی است.((ری برادبری))  

منبع: سایت ره پو


دل نوشته های من - چشمان ِ بسته یکشنبه 5 بهمن 1393
عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح کم است یکشنبه 5 بهمن 1393
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست شنبه 4 بهمن 1393
دل نوشته های من - زمانِ خداگونه چهارشنبه 24 دی 1393
بی محبت هیچ کاری بر نمی آید مرا سه شنبه 23 دی 1393
باران و رود دوشنبه 22 دی 1393
دل نوشته های من - ذرات عشق یکشنبه 14 دی 1393
یک برنامه ی مطمئن یکشنبه 14 دی 1393
دل نوشته های من - ساحل امن خدا یکشنبه 30 آذر 1393
صبـح صادق نـدمد تـا شب یلدا نرود یکشنبه 30 آذر 1393
الاغ ساده لوح جمعه 7 آذر 1393
پیگیر و سخت کوش باش چهارشنبه 21 آبان 1393
ناگهان چقدر زود ، دیر می‌شود! دوشنبه 19 آبان 1393
حرف ِ حساب شنبه 17 آبان 1393
دل نوشته های من - اقیانوس ِ مهربانی شنبه 3 آبان 1393
من چه سبزم امروز شنبه 3 آبان 1393
دل نوشته های من - از جنس ِ خاک و خدا یکشنبه 27 مهر 1393
آرامش در اعتماد به خداست یکشنبه 27 مهر 1393
ذهن ما باغچه است چهارشنبه 26 شهریور 1393
دل نوشته های من - هیس !!! چهارشنبه 26 شهریور 1393
آجر نادانی سه شنبه 25 شهریور 1393
زلال کودکی چهارشنبه 29 مرداد 1393
دل نوشته های من - هر گردی گردو نیست سه شنبه 21 مرداد 1393
عرصه ی تقلید شنبه 18 مرداد 1393
چیزی به اسم آگاهی شنبه 18 مرداد 1393
دل نوشته های من - بذر نشاط جمعه 17 مرداد 1393
رقص آرام - دیوید اِل. وِدِر فورد پنجشنبه 16 مرداد 1393
قطره هایی را که با هم می روند چهارشنبه 15 مرداد 1393
دل نوشته های من - یه دنیا آرامش چهارشنبه 15 مرداد 1393
کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
    کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.